1 Crônicas 18

1 En hierna het Dawid die Filistyne verslaan en hulle onderwerp; en hy het Gat met sy onderhorige plekke uit die hand van die Filistyne geneem.

2 Hy het ook die Moabiete verslaan, sodat die Moabiete Dawid se belastingpligtige knegte geword het.

3 Dawid het ook Hadar‚ser, die koning van Soba, na Hamat toe verslaan, toe hy getrek het om sy mag aan die Eufraatrivier te bevestig.

4 En Dawid het van hom duisend strydwaens en sewe duisend perderuiters en twintig duisend man voetgangers afgeneem; en Dawid het al die trekperde se hakskeensenings afgesny, maar honderd trekperde daarvan laat oorbly.

5 En die Arameërs van Damaskus het gekom om Hadar‚ser, die koning van Soba, te help; maar Dawid het onder die Arameërs twee en twintig duisend man verslaan.

6 En Dawid het wagposte in Aram-Damaskus geplaas, sodat die Arameërs Dawid se belastingpligtige knegte was; en die HERE het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het.

7 En Dawid het die goue skilde geneem wat die dienaars van Hadar‚ser gedra het, en dit na Jerusalem gebring.

8 En uit Tibhat en uit Kun, stede van Hadar‚ser, het Dawid ontsaglik veel koper weggeneem; daarvan het Salomo die kopersee en die pilare en die kopergereedskappe gemaak.

9 Toe To, die koning van Hamat, hoor dat Dawid die hele leërmag van Hadar‚ser, die koning van Soba, verslaan het,

10 stuur hy sy seun Hadoram na koning Dawid om hom na die welstand te vra en hom geluk te wens dat hy teen Hadar‚ser geveg en hom verslaan het, want Hadar‚ser was 'n vyand van To. Ook allerhande goue en silwer-- en kopervoorwerpe het hy saamgebring.

11 Dit het koning Dawid ook aan die HERE geheilig saam met die silwer en die goud wat hy van al die nasies geneem het, van die Edomiete en van die Moabiete en van die kinders van Ammon en van die Filistyne en van die Amalekiete.

12 Ook het Ab¡sai, die seun van Seruja, die Edomiete in die Soutdal verslaan, agttien duisend.

13 En hy het wagposte in Edom geplaas, sodat al die Edomiete knegte van Dawid geword het; en die HERE het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het.

14 En Dawid het oor die hele Israel geregeer en reg en geregtigheid aan sy hele volk gedoen.

15 En Joab, die seun van Seruja, was oor die leër; en Josafat, die seun van Ah¡lud, was kanselier.

16 En Sadok, die seun van Ah¡tub, en Ahim‚leg, die seun van Abjatar, was priesters, en Sausa was skrywer.

17 En Ben ja, die seun van Jojada, was oor die Kreti en die Pleti, en die oudste seuns van Dawid was in diens van die koning.

Capítulos

Bíblias