1 Crônicas 2

1 Dit is die seuns van Israel: Ruben, S¡meon, Levi en Juda, Issaskar en S‚bulon,

2 Dan, Josef en Benjamin, N ftali, Gad en Aser.

3 Die seuns van Juda was: Er en Onan en Sela, drie vir hom gebore uit die dogter van Sua, die Kana„nitiese vrou; en Er, die eersgeborene van Juda, het die HERE mishaag, daarom het Hy hom laat sterwe.

4 En Tamar, sy skoondogter, het vir hom Peres en Serag gebaar. Al die seuns van Juda was vyf.

5 Die seuns van Peres was Hesron en Hamul.

6 En die seuns van Serag was: Simri en Etan en Heman en Kalkol en Dara; almal saam vyf.

7 En die seuns van Karmi was: Agar, wat Israel in die ongeluk gestort het deurdat hy hom vergryp het aan die bangoed.

8 En die seuns van Etan was As rja.

9 En die seuns van Hesron wat vir hom gebore is, was Jer gmeël en Ram en Kelubai.

10 En Ram was die vader van Amm¡nadab, en Amm¡nadab van Nagson, die vors van die kinders van Juda.

11 En Nagson was die vader van Salma, en Salma van Boas;

12 en Boas van Obed, en Obed van Isai;

13 en Isai was die vader van El¡ab, sy eersgeborene, en van Abin dab, die tweede, en S¡mea, die derde;

14 van Net neël, die vierde, van R ddai, die vyfde,

15 van Osem, die sesde, van Dawid, die sewende.

16 En hulle susters was Seruja en Ab¡gail. En die seuns van Seruja was: Ab¡sai en Joab en Asahel, drie.

17 En Ab¡gail het Am sa gebaar; en die vader van Am sa was Jeter, die Ismaeliet.

18 En Kaleb, die seun van Hesron, het by sy vrou Asuba Jer¡ot verwek. En dit is haar seuns: Jeser en Sobab en Ardon.

19 Toe Asuba gesterf het, het Kaleb vir hom Efrat geneem en sy het vir hom Hur gebaar.

20 En Hur was die vader van Uri; en Uri van Bes leël.

21 Daarna het Hesron gegaan na die dogter van Magir, die vader van G¡lead; en hy het haar geneem toe hy sestig jaar oud was; en sy het vir hom Segub gebaar.

22 En Segub was die vader van Ja‹r, en hy het drie en twintig stede in die land G¡lead gehad.

23 En G‚sur en Aram het die Ja‹rsdorpe van hulle afgeneem, en Kenat met sy onderhorige plekke, sestig stede; hulle almal was seuns van Magir, die vader van G¡lead.

24 En n die dood van Hesron in Kaleb-frata het Ab¡a, die vrou van Hesron, vir hom ook Asgur, die vader van Tekoa, gebaar.

25 En die seuns van Jer gmeël, die eersgeborene van Hesron, was: die eersgeborene Ram; verder Buna en Oren en Osem uit Ah¡a.

26 Jer gmeël het nog 'n ander vrou gehad met die naam van At ra; sy was die moeder van Onam.

27 En die seuns van Ram, die eersgeborene van Jer gmeël, was Maäs en Jamin en Eker.

28 En die seuns van Onam was S mmai en Jada; en die seuns van S mmai: Nadab en Ab¡sur.

29 En die naam van die vrou van Ab¡sur was Ab¡hail; en sy het vir hom Agban en Molid gebaar.

30 En die seuns van Nadab was Seled en App im; en Seled het gesterwe sonder kinders.

31 En die seuns van App im was J¡se‹; en die seuns van J¡se‹ was Sesan; en die seuns van Sesan, Aglai.

32 En die seuns van Jada, die broer van S mmai, was Jeter en Jonatan; en Jeter het gesterwe sonder kinders.

33 En die seuns van Jonatan was Pelet en Sasa. Dit was die seuns van Jer gmeël.

34 En Sesan het nie seuns gehad nie, net dogters; en Sesan het 'n Egiptiese dienaar gehad met die naam van Jarha;

35 en Sesan het sy dogter aan sy dienaar Jarha as vrou gegee; en sy het vir hom Attai gebaar.

36 En Attai was die vader van Natan, en Natan van Sabad;

37 en Sabad van Eflal, en Eflal van Obed;

38 en Obed van Jehu, en Jehu van As rja;

39 en As rja van Heles, en Heles van Ele sa;

40 en Ele sa van S¡semai, en S¡semai van Sallum;

41 en Sallum van Jek mja, en Jek mja van Elis ma.

42 En die seuns van Kaleb, die broer van Jer gmeël, was Mesa, sy eersgeborene -- hy was die vader van Sif -- en die seuns van Mar‚sa, die vader van Hebron.

43 En die seuns van Hebron was: Korag en Tappuag en Rekem en Sema.

44 En Sema was die vader van Raham, die vader van Jorkeam; en Rekem van S mmai.

45 En die seun van S mmai was M on; en M on was die vader van Bet-Sur.

46 En Efa, die byvrou van Kaleb, het Haran en Mosa en Gases gebaar; en Haran was die vader van Gases.

47 En die seuns van Johdai was: Regem en Jotam en Gesan en Pelet en Efa en Saäf.

48 Die byvrou van Kaleb, M „ga, het Seber en T¡rhana gebaar;

49 en sy het Saäf gebaar, die vader van Madm nna, Sewa, die vader van Magb‚na en die vader van G¡bea; en die dogter van Kaleb was Agsa.

50 Dit was die seuns van Kaleb. Die seuns van Hur, die eersgeborene van frata, was Sobal, die vader van Kirjat-Je rim,

51 Salma, die vader van Betlehem, Haref, die vader van Bet-Gader.

52 En die seuns van Sobal, die vader van Kirjat-Je rim, was H roë en die helfte van Menugot.

53 En die geslagte van Kirjat-Je rim was: die Jitriete en Putiete en Sumatiete en die Misra‹ete; uit hulle het die Soreatiete en Estaoliete voortgekom.

54 Die seuns van Salma was: Betlehem en die Netofatiete, Atrot-Bet-Joab en die helfte van die Managtiete, die Sore‹ete.

55 En die geslagte van die skrywers wat in Jabes gewoon het: die Tireatiete, die Simeatiete, die Sugatiete; dit is die Keniete wat van Hammat, die vader van die huis van Regab, afkomstig is.

Capítulos

Bíblias