1 Crônicas 8

1 En Benjamin was die vader van Bela, sy eersgeborene; die tweede, Asbel; en die derde, Agrag,

2 die vierde, Noha; en die vyfde, Rafa.

3 En Bela het seuns gehad: Addar en Gera en Ab¡hud

4 en Abisua en Naäman en Ahoag

5 en Gera en Sefufan en Huram.

6 En dit was die seuns van Ehud hulle was hoofde van families van die inwoners van Geba, en hulle is in ballingskap na Man hat weggevoer --

7 Naäman en Ah¡a en Gera het hulle in ballingskap weggevoer; en hy was die vader van Ussa en van Ah¡hud.

8 En Sahar im het in die veld van Moab, nadat hy sy vroue Husim en B „ra verstoot het, die vader van kinders geword:

9 by sy vrou Hodes was hy die vader van Jobab en Sibja en Mesa en Malkam,

10 en Jehus en Sag¡a en Mirma; dit was sy seuns, hoofde van families.

11 En by Husim was hy die vader van Ab¡tub en Elp „l.

12 En die seuns van Elp „l was: Eber en M¡seam en Semed; hy het Ono en Lod met sy onderhorige plekke gebou;

13 en Ber¡a en Sema; hulle was hoofde van families van die inwoners van Ajalon; hulle het die inwoners van Gat verjaag;

14 en Agjo, Sasak en Jer‚mot

15 en Seb dja en Arad en Eder

16 en M¡gael en Jispa en Joha, die seuns van Ber¡a;

17 en Seb dja en Mesullam en Hiski en Heber

18 en J¡smerai en Jisl¡a en Jobab, die seuns van Elp „l;

19 en Jakim en Sigri en Sabdi

20 en Eliënai en S¡lletai en liël

21 en Ad ja en Ber ja en Simrat, die seuns van S¡me‹;

22 en Jispan en Eber en liël

23 en Abdon en Sigri en Hanan

24 en Han nja en Elam en Antot¡a

25 en Jifd‚ja en Pnuel, die seuns van Sasak;

26 en S mserai en Seh rja en At lja

27 en Jaär‚sja en El¡a en Sigri, die seuns van Jeroham.

28 Hulle was hoofde van families, volgens hulle afstamming, hoofde; hulle het in Jerusalem gewoon.

29 En in G¡beon het die vader van G¡beon gewoon, en die naam van sy vrou was M „ga.

30 En sy eersgebore seun was Abdon, verder Sur en Kis en Baäl en Nadab

31 en Gedor en Agjo en Seger.

32 En Miklot was die vader van S¡mea; en hulle het ook teenoor hulle broers in Jerusalem saam met hulle broers gewoon.

33 En Ner was die vader van Kis, en Kis van Saul, en Saul van Jonatan en Malkisua en Abin dab en Esb „l.

34 En die seun van Jonatan was Merib-baäl, en Merib-baäl was die vader van Miga.

35 En die seuns van Miga was: Piton en Meleg en Taär‚a en Agas.

36 En Agas was die vader van Jehoadda, en Jehoadda van Al‚met en Asm wet en Simri; en Simri was die vader van Mosa.

37 En Mosa was die vader van B¡nea; sy seun was Rafa; sy seun was Ele sa; sy seun was Asel.

38 En Asel het ses seuns gehad; en d¡t was hulle name: Asr¡kam, Bogru en Ismael en Se rja en Ob dja en Hanan; hulle almal was seuns van Asel.

39 En die seuns van Esek, sy broer, was: Ulam, sy eersgeborene, Jehus, die tweede, en Elif‚let, die derde.

40 En die seuns van Ulam was manne, dapper helde wat die boog gespan het, en hulle het baie kinders en kindskinders gehad, honderd en vyftig. Hulle was almal uit die seuns van Benjamin.

Capítulos

Bíblias