Salmos 60

1 Toe hy oorlog gevoer het teen die Arameërs van Mesopot mië en die Arameërs van Soba, en Joab teruggekom en die Edomiete verslaan het in die Soutdal, twaalf duisend.

2 o God, U het ons verstoot, ons vanmekaar geskeur; U was toornig; herstel ons!

3 U het die land laat bewe, dit gekloof; genees sy breuke, want dit wankel!

4 U het u volk harde dinge laat sien; U het ons bedwelmende wyn laat drink.

5 U het aan die wat u vrees, 'n banier gegee, om te vlug vir die boog! Sela.

6 Sodat u bemindes gered mag word; verlos deur u regterhand en verhoor ons!

7 God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.

8 G¡lead is myne en Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.

9 Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; jubel oor My, o Filist‚a!

10 Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie kan my lei tot in Edom?

11 Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie. [ (Psalms 60:13) Verleen ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is ydelheid. ] [ (Psalms 60:14) In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap. ]

Capítulos

Bíblias