Salmos 88

1 HERE, God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor U.

2 Laat my gebed voor u aangesig kom, neig u oor tot my smeking.

3 Want my siel is sat van teëspoede, en my lewe raak aan die doderyk.

4 Ek word gereken by die wat in die kuil neerdaal; ek het geword soos 'n man sonder krag,

5 vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie U nie meer dink nie, en wat afgesny is van u hand.

6 U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes.

7 U grimmigheid rus op my, en U druk my neer met al u golwe. Sela.

8 U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle; ek is ingesluit en kan nie uitkom nie.

9 My oog vergaan van ellende. HERE, ek roep U aan die hele dag deur, ek brei my hande na U uit.

10 Kan U aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan, kan hulle U loof? Sela.

11 Kan u goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering?

12 Kan u wondermag in die duisternis bekend word en u geregtigheid in die land van vergetelheid?

13 Maar ‚k, HERE, roep U aan om hulp, en in die môre kom my gebed U tegemoet.

14 HERE, waarom verstoot U my siel, verberg U u aangesig vir my?

15 Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe; ek dra u verskrikkinge, ek is radeloos.

16 U toorngloed het oor my gegaan; u verskrikkinge vernietig my;

17 die hele dag omring hulle my soos water, saam omsingel hulle my. [ (Psalms 88:19) U het vriend en metgesel ver van my verwyder; my bekendes is duisternis. ]

Capítulos

Bíblias