Provérbios 1

1 א משלי שלמה בן-דוד--    מלך ישראל

2 ב לדעת חכמה ומוסר    להבין אמרי בינה

3 ג לקחת מוסר השכל    צדק ומשפט ומשרים

4 ד לתת לפתאים ערמה    לנער דעת ומזמה

5 ה ישמע חכם ויוסף לקח    ונבון תחבלות יקנה

6 ו להבין משל ומליצה    דברי חכמים וחידתם

7 ז יראת יהוה ראשית דעת    חכמה ומוסר אוילים בזו

8 ח שמע בני מוסר אביך    ואל-תטש תורת אמך

9 ט כי לוית חן הם לראשך    וענקים לגרגרתך

10 י בני--    אם-יפתוך חטאים אל-תבא

11 יא אם-יאמרו    לכה אתנו נארבה לדם    נצפנה לנקי חנם

12 יב נבלעם כשאול חיים    ותמימים כיורדי בור

13 יג כל-הון יקר נמצא    נמלא בתינו שלל

14 יד גורלך תפיל בתוכנו    כיס אחד יהיה לכלנו

15 טו בני--אל-תלך בדרך אתם    מנע רגלך מנתיבתם

16 טז כי רגליהם לרע ירוצו    וימהרו לשפך-דם

17 יז כי-חנם מזרה הרשת--    בעיני כל-בעל כנף

18 יח והם לדמם יארבו    יצפנו לנפשתם

19 יט כן--ארחות כל-בצע בצע    את-נפש בעליו יקח

20 כ חכמות בחוץ תרנה    ברחבות תתן קולה

21 כא בראש המיות תקרא    בפתחי שערים בעיר--אמריה תאמר

22 כב עד-מתי פתים--    תאהבו-פתי ולצים--לצון חמדו להם    וכסילים ישנאו-דעת

23 כג תשובו לתוכחתי    הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

24 כד יען קראתי ותמאנו    נטיתי ידי ואין מקשיב

25 כה ותפרעו כל-עצתי    ותוכחתי לא אביתם

26 כו גם-אני באידכם אשחק    אלעג בבא פחדכם

27 כז בבא כשאוה (כשואה) פחדכם--    ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם    צרה וצוקה

28 כח אז יקראנני ולא אענה    ישחרנני ולא ימצאנני

29 כט תחת כי-שנאו דעת    ויראת יהוה לא בחרו

30 ל לא-אבו לעצתי    נאצו כל-תוכחתי

31 לא ויאכלו מפרי דרכם    וממעצתיהם ישבעו

32 לב כי משובת פתים תהרגם    ושלות כסילים תאבדם

33 לג ושמע לי ישכן-בטח    ושאנן מפחד רעה

Capítulos

Bíblias