Provérbios 12

1 א אהב מוסר אהב דעת    ושונא תוכחת בער

2 ב טוב--יפיק רצון מיהוה    ואיש מזמות ירשיע

3 ג לא-יכון אדם ברשע    ושרש צדיקים בל-ימוט

4 ד אשת-חיל עטרת בעלה    וכרקב בעצמותיו מבישה

5 ה מחשבות צדיקים משפט    תחבלות רשעים מרמה

6 ו דברי רשעים ארב-דם    ופי ישרים יצילם

7 ז הפוך רשעים ואינם    ובית צדיקים יעמד

8 ח לפי-שכלו יהלל-איש    ונעוה-לב יהיה לבוז

9 ט טוב נקלה ועבד לו--    ממתכבד וחסר-לחם

10 י יודע צדיק נפש בהמתו    ורחמי רשעים אכזרי

11 יא עבד אדמתו ישבע-לחם    ומרדף ריקים חסר-לב

12 יב חמד רשע מצוד רעים    ושרש צדיקים יתן

13 יג בפשע שפתים מוקש רע    ויצא מצרה צדיק

14 יד מפרי פי-איש ישבע-טוב    וגמול ידי-אדם ישוב (ישיב) לו

15 טו דרך אויל ישר בעיניו    ושמע לעצה חכם

16 טז אויל--ביום יודע כעסו    וכסה קלון ערום

17 יז יפיח אמונה יגיד צדק    ועד שקרים מרמה

18 יח יש בוטה כמדקרות חרב    ולשון חכמים מרפא

19 יט שפת-אמת תכון לעד    ועד-ארגיעה לשון שקר

20 כ מרמה בלב-חרשי רע    וליעצי שלום שמחה

21 כא לא-יאנה לצדיק כל-און    ורשעים מלאו רע

22 כב תועבת יהוה שפתי-שקר    ועשי אמונה רצונו

23 כג אדם ערום כסה דעת    ולב כסילים יקרא אולת

24 כד יד-חרוצים תמשול    ורמיה תהיה למס

25 כה דאגה בלב-איש ישחנה    ודבר טוב ישמחנה

26 כו יתר מרעהו צדיק    ודרך רשעים תתעם

27 כז לא-יחרך רמיה צידו    והון-אדם יקר חרוץ

28 כח בארח-צדקה חיים    ודרך נתיבה אל-מות

Capítulos

Bíblias