Provérbios 15

1 א מענה-רך ישיב חמה    ודבר-עצב יעלה-אף

2 ב לשון חכמים תיטיב דעת    ופי כסילים יביע אולת

3 ג בכל-מקום עיני יהוה    צפות רעים וטובים

4 ד מרפא לשון עץ חיים    וסלף בה שבר ברוח

5 ה אויל--ינאץ מוסר אביו    ושמר תוכחת יערים

6 ו בית צדיק חסן רב    ובתבואת רשע נעכרת

7 ז שפתי חכמים יזרו דעת    ולב כסילים לא-כן

8 ח זבח רשעים תועבת יהוה    ותפלת ישרים רצונו

9 ט תועבת יהוה דרך רשע    ומרדף צדקה יאהב

10 י מוסר רע לעזב ארח    שונא תוכחת ימות

11 יא שאול ואבדון נגד יהוה    אף כי-לבות בני-אדם

12 יב לא יאהב-לץ הוכח לו    אל-חכמים לא ילך

13 יג לב שמח ייטב פנים    ובעצבת-לב רוח נכאה

14 יד לב נבון יבקש-דעת    ופני (ופי) כסילים ירעה אולת

15 טו כל-ימי עני רעים    וטוב-לב משתה תמיד

16 טז טוב-מעט ביראת יהוה--    מאוצר רב ומהומה בו

17 יז טוב ארחת ירק ואהבה-שם--    משור אבוס ושנאה-בו

18 יח איש חמה יגרה מדון    וארך אפים ישקיט ריב

19 יט דרך עצל כמשכת חדק    וארח ישרים סללה

20 כ בן חכם ישמח-אב    וכסיל אדם בוזה אמו

21 כא אולת שמחה לחסר-לב    ואיש תבונה יישר-לכת

22 כב הפר מחשבות באין סוד    וברב יועצים תקום

23 כג שמחה לאיש במענה-פיו    ודבר בעתו מה-טוב

24 כד ארח חיים למעלה למשכיל--    למען סור משאול מטה

25 כה בית גאים יסח יהוה    ויצב גבול אלמנה

26 כו תועבת יהוה מחשבות רע    וטהרים אמרי-נעם

27 כז עכר ביתו בוצע בצע    ושונא מתנת יחיה

28 כח לב צדיק יהגה לענות    ופי רשעים יביע רעות

29 כט רחוק יהוה מרשעים    ותפלת צדיקים ישמע

30 ל מאור-עינים ישמח-לב    שמועה טובה תדשן-עצם

31 לא אזן--שמעת תוכחת חיים    בקרב חכמים תלין

32 לב פורע מוסר מואס נפשו    ושומע תוכחת קונה לב

33 לג יראת יהוה מוסר חכמה    ולפני כבוד ענוה

Capítulos

Bíblias