Provérbios 17

1 א טוב פת חרבה ושלוה-בה--    מבית מלא זבחי-ריב

2 ב עבד-משכיל--ימשל בבן מביש    ובתוך אחים יחלק נחלה

3 ג מצרף לכסף וכור לזהב    ובחן לבות יהוה

4 ד מרע מקשיב על-שפת-און    שקר מזין על-לשון הות

5 ה לעג לרש חרף עשהו    שמח לאיד לא ינקה

6 ו עטרת זקנים בני בנים    ותפארת בנים אבותם

7 ז לא-נאוה לנבל שפת-יתר    אף כי-לנדיב שפת-שקר

8 ח אבן-חן השחד בעיני בעליו    אל-כל-אשר יפנה ישכיל

9 ט מכסה-פשע מבקש אהבה    ושנה בדבר מפריד אלוף

10 י תחת גערה במבין--    מהכות כסיל מאה

11 יא אך-מרי יבקש-רע    ומלאך אכזרי ישלח-בו

12 יב פגוש דב שכול באיש    ואל-כסיל באולתו

13 יג משיב רעה תחת טובה--    לא-תמיש (תמוש) רעה מביתו

14 יד פוטר מים ראשית מדון    ולפני התגלע הריב נטוש

15 טו מצדיק רשע ומרשיע צדיק--    תועבת יהוה גם-שניהם

16 טז למה-זה מחיר ביד-כסיל--    לקנות חכמה ולב-אין

17 יז בכל-עת אהב הרע    ואח לצרה יולד

18 יח אדם חסר-לב תוקע כף    ערב ערבה לפני רעהו

19 יט אהב פשע אהב מצה    מגביה פתחו מבקש-שבר

20 כ עקש-לב לא ימצא-טוב    ונהפך בלשונו יפול ברעה

21 כא ילד כסיל לתוגה לו    ולא-ישמח אבי נבל

22 כב לב שמח ייטיב גהה    ורוח נכאה תיבש-גרם

23 כג שחד מחק רשע יקח--    להטות ארחות משפט

24 כד את-פני מבין חכמה    ועיני כסיל בקצה-ארץ

25 כה כעס לאביו בן כסיל    וממר ליולדתו

26 כו גם ענוש לצדיק לא-טוב--    להכות נדיבים על-ישר

27 כז חושך אמריו יודע דעת    וקר- (יקר-) רוח איש תבונה

28 כח גם אויל מחריש חכם יחשב    אטם שפתיו נבון

Capítulos

Bíblias