Provérbios 18

1 א לתאוה יבקש נפרד    בכל-תושיה יתגלע

2 ב לא-יחפץ כסיל בתבונה    כי אם-בהתגלות לבו

3 ג בבוא-רשע בא גם-בוז    ועם-קלון חרפה

4 ד מים עמקים דברי פי-איש    נחל נבע מקור חכמה

5 ה שאת פני-רשע לא-טוב--    להטות צדיק במשפט

6 ו שפתי כסיל יבאו בריב    ופיו למהלמות יקרא

7 ז פי-כסיל מחתה-לו    ושפתיו מוקש נפשו

8 ח דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן

9 ט גם מתרפה במלאכתו--    אח הוא לבעל משחית

10 י מגדל-עז שם יהוה    בו-ירוץ צדיק ונשגב

11 יא הון עשיר קרית עזו    וכחומה נשגבה במשכתו

12 יב לפני-שבר יגבה לב-איש    ולפני כבוד ענוה

13 יג משיב דבר בטרם ישמע--    אולת היא-לו וכלמה

14 יד רוח-איש יכלכל מחלהו    ורוח נכאה מי ישאנה

15 טו לב נבון יקנה-דעת    ואזן חכמים תבקש-דעת

16 טז מתן אדם ירחיב לו    ולפני גדלים ינחנו

17 יז צדיק הראשון בריבו    יבא- (ובא-) רעהו וחקרו

18 יח מדינים ישבית הגורל    ובין עצומים יפריד

19 יט אח--נפשע מקרית-עז    ומדונים (ומדינים) כבריח ארמון

20 כ מפרי פי-איש תשבע בטנו    תבואת שפתיו ישבע

21 כא מות וחיים ביד-לשון    ואהביה יאכל פריה

22 כב מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה

23 כג תחנונים ידבר-רש    ועשיר יענה עזות

24 כד איש רעים להתרעע    ויש אהב דבק מאח

Capítulos

Bíblias