Provérbios 2

1 א בני אם-תקח אמרי    ומצותי תצפן אתך

2 ב להקשיב לחכמה אזנך    תטה לבך לתבונה

3 ג כי אם לבינה תקרא    לתבונה תתן קולך

4 ד אם-תבקשנה ככסף    וכמטמונים תחפשנה

5 ה אז--תבין יראת יהוה    ודעת אלהים תמצא

6 ו כי-יהוה יתן חכמה    מפיו דעת ותבונה

7 ז וצפן (יצפן) לישרים תושיה    מגן להלכי תם

8 ח לנצר ארחות משפט    ודרך חסידו ישמר

9 ט אז--תבין צדק ומשפט    ומישרים כל-מעגל-טוב

10 י כי-תבוא חכמה בלבך    ודעת לנפשך ינעם

11 יא מזמה תשמר עליך    תבונה תנצרכה

12 יב להצילך מדרך רע    מאיש מדבר תהפכות

13 יג העזבים ארחות ישר--    ללכת בדרכי-חשך

14 יד השמחים לעשות רע    יגילו בתהפכות רע

15 טו אשר ארחתיהם עקשים    ונלוזים במעגלותם

16 טז להצילך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה

17 יז העזבת אלוף נעוריה    ואת-ברית אלהיה שכחה

18 יח כי שחה אל-מות ביתה    ואל-רפאים מעגלתיה

19 יט כל-באיה לא ישובון    ולא-ישיגו ארחות חיים

20 כ למען--תלך בדרך טובים    וארחות צדיקים תשמר

21 כא כי-ישרים ישכנו-ארץ    ותמימים יותרו בה

22 כב ורשעים מארץ יכרתו    ובוגדים יסחו ממנה

Capítulos

Bíblias