Provérbios 20

1 א לץ היין המה שכר    וכל-שגה בו לא יחכם

2 ב נהם ככפיר אימת מלך    מתעברו חוטא נפשו

3 ג כבוד לאיש שבת מריב    וכל-אויל יתגלע

4 ד מחרף עצל לא-יחרש    ישאל (ושאל) בקציר ואין

5 ה מים עמקים עצה בלב-איש    ואיש תבונה ידלנה

6 ו רב-אדם--יקרא איש חסדו    ואיש אמונים מי ימצא

7 ז מתהלך בתמו צדיק    אשרי בניו אחריו

8 ח מלך יושב על-כסא-דין--    מזרה בעיניו כל-רע

9 ט מי-יאמר זכיתי לבי    טהרתי מחטאתי

10 י אבן ואבן איפה ואיפה--    תועבת יהוה גם-שניהם

11 יא גם במעלליו יתנכר-נער--    אם-זך ואם-ישר פעלו

12 יב אזן שמעת ועין ראה--    יהוה עשה גם-שניהם

13 יג אל-תאהב שנה פן-תורש    פקח עיניך שבע-לחם

14 יד רע רע יאמר הקונה    ואזל לו אז יתהלל

15 טו יש זהב ורב-פנינים    וכלי יקר שפתי-דעת

16 טז לקח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכרים (נכריה) חבלהו

17 יז ערב לאיש לחם שקר    ואחר ימלא-פיהו חצץ

18 יח מחשבות בעצה תכון    ובתחבלות עשה מלחמה

19 יט גולה-סוד הולך רכיל    ולפתה שפתיו לא תתערב

20 כ מקלל אביו ואמו--    ידעך נרו באישון (באשון) חשך

21 כא נחלה מבחלת (מבהלת) בראשונה    ואחריתה לא תברך

22 כב אל-תאמר אשלמה-רע    קוה ליהוה וישע לך

23 כג תועבת יהוה אבן ואבן    ומאזני מרמה לא-טוב

24 כד מיהוה מצעדי-גבר    ואדם מה-יבין דרכו

25 כה מוקש אדם ילע קדש    ואחר נדרים לבקר

26 כו מזרה רשעים מלך חכם    וישב עליהם אופן

27 כז נר יהוה נשמת אדם    חפש כל-חדרי-בטן

28 כח חסד ואמת יצרו-מלך    וסעד בחסד כסאו

29 כט תפארת בחורים כחם    והדר זקנים שיבה

30 ל חברות פצע תמריק (תמרוק) ברע    ומכות חדרי-בטן

Capítulos

Bíblias