Provérbios 22

1 א נבחר שם מעשר רב    מכסף ומזהב חן טוב

2 ב עשיר ורש נפגשו    עשה כלם יהוה

3 ג ערום ראה רעה ויסתר (ונסתר)    ופתיים עברו ונענשו

4 ד עקב ענוה יראת יהוה    עשר וכבוד וחיים

5 ה צנים פחים בדרך עקש    שומר נפשו ירחק מהם

6 ו חנך לנער על-פי דרכו--    גם כי-יזקין לא-יסור ממנה

7 ז עשיר ברשים ימשול    ועבד לוה לאיש מלוה

8 ח זורע עולה יקצור- (יקצר-) און    ושבט עברתו יכלה

9 ט טוב-עין הוא יברך    כי-נתן מלחמו לדל

10 י גרש לץ ויצא מדון    וישבת דין וקלון

11 יא אהב טהור- (טהר-) לב--    חן שפתיו רעהו מלך

12 יב עיני יהוה נצרו דעת    ויסלף דברי בגד

13 יג אמר עצל ארי בחוץ    בתוך רחבות ארצח

14 יד שוחה עמקה פי זרות    זעום יהוה יפול- (יפל-) שם

15 טו אולת קשורה בלב-נער    שבט מוסר ירחיקנה ממנו

16 טז עשק דל להרבות לו--    נתן לעשיר אך-למחסור

17 יז הט אזנך--ושמע דברי חכמים    ולבך תשית לדעתי

18 יח כי-נעים כי-תשמרם בבטנך    יכנו יחדו על-שפתיך

19 יט להיות ביהוה מבטחך--    הודעתיך היום אף-אתה

20 כ הלא כתבתי לך שלשום (שלשים)--    במעצות ודעת

21 כא להודיעך--קשט אמרי אמת    להשיב אמרים אמת לשלחיך

22 כב אל-תגזל-דל כי דל-הוא    ואל-תדכא עני בשער

23 כג כי-יהוה יריב ריבם    וקבע את-קבעיהם נפש

24 כד אל-תתרע את-בעל אף    ואת-איש חמות לא תבוא

25 כה פן-תאלף ארחתו    ולקחת מוקש לנפשך

26 כו אל-תהי בתקעי-כף    בערבים משאות

27 כז אם-אין-לך לשלם--    למה יקח משכבך מתחתיך

28 כח אל-תסג גבול עולם--    אשר עשו אבותיך

29 כט חזית איש מהיר במלאכתו--    לפני-מלכים יתיצב בל-יתיצב    לפני חשכים

Capítulos

Bíblias