Provérbios 23

1 א כי-תשב ללחום את-מושל--    בין תבין את-אשר לפניך

2 ב ושמת שכין בלעך--    אם-בעל נפש אתה

3 ג אל-תתאו למטעמותיו    והוא לחם כזבים

4 ד אל-תיגע להעשיר    מבינתך חדל

5 ה התעוף (התעיף) עיניך בו    ואיננו כי עשה יעשה-לו כנפים    כנשר ועיף (יעוף) השמים

6 ו אל-תלחם--את-לחם רע עין    ואל-תתאו למטעמתיו

7 ז כי כמו שער בנפשו--    כן-הוא אכול ושתה יאמר לך    ולבו בל-עמך

8 ח פתך-אכלת תקיאנה    ושחת דבריך הנעימים

9 ט באזני כסיל אל-תדבר    כי-יבוז לשכל מליך

10 י אל-תסג גבול עולם    ובשדי יתומים אל-תבא

11 יא כי-גאלם חזק    הוא-יריב את-ריבם אתך

12 יב הביאה למוסר לבך    ואזנך לאמרי-דעת

13 יג אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות

14 יד אתה בשבט תכנו    ונפשו משאול תציל

15 טו בני אם-חכם לבך--    ישמח לבי גם-אני

16 טז ותעלזנה כליותי--    בדבר שפתיך מישרים

17 יז אל-יקנא לבך בחטאים    כי אם-ביראת-יהוה כל-היום

18 יח כי אם-יש אחרית    ותקותך לא תכרת

19 יט שמע-אתה בני וחכם    ואשר בדרך לבך

20 כ אל-תהי בסבאי-יין--    בזללי בשר למו

21 כא כי-סבא וזולל יורש    וקרעים תלביש נומה

22 כב שמע לאביך זה ילדך    ואל-תבוז כי-זקנה אמך

23 כג אמת קנה ואל-תמכר    חכמה ומוסר ובינה

24 כד גול (גיל) יגיל אבי צדיק    יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו

25 כה ישמח-אביך ואמך    ותגל יולדתך

26 כו תנה-בני לבך לי    ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה)

27 כז כי-שוחה עמקה זונה    ובאר צרה נכריה

28 כח אף-היא כחתף תארב    ובוגדים באדם תוסף

29 כט למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח--    למי פצעים חנם למי    חכללות עינים

30 ל למאחרים על-היין--    לבאים לחקר ממסך

31 לא אל-תרא יין כי יתאדם    כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים

32 לב אחריתו כנחש ישך    וכצפעני יפרש

33 לג עיניך יראו זרות    ולבך ידבר תהפכות

34 לד והיית כשכב בלב-ים    וכשכב בראש חבל

35 לה הכוני בל-חליתי--    הלמוני בל-ידעתי מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד

Capítulos

Bíblias