Provérbios 24

1 א אל-תקנא באנשי רעה    ואל-תתאו להיות אתם

2 ב כי-שד יהגה לבם    ועמל שפתיהם תדברנה

3 ג בחכמה יבנה בית    ובתבונה יתכונן

4 ד ובדעת חדרים ימלאו--    כל-הון יקר ונעים

5 ה גבר-חכם בעוז    ואיש-דעת מאמץ-כח

6 ו כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה    ותשועה ברב יועץ

7 ז ראמות לאויל חכמות    בשער לא יפתח-פיהו

8 ח מחשב להרע--    לו בעל-מזמות יקראו

9 ט זמת אולת חטאת    ותועבת לאדם לץ

10 י התרפית ביום צרה--    צר כחכה

11 יא הצל לקחים למות    ומטים להרג אם-תחשוך

12 יב כי-תאמר--    הן לא-ידענו-זה הלא-תכן לבות הוא-יבין ונצר נפשך הוא ידע    והשיב לאדם כפעלו

13 יג אכל-בני דבש כי-טוב    ונפת מתוק על-חכך

14 יד כן דעה חכמה--לנפשך    אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת

15 טו אל-תארב רשע לנוה צדיק    אל-תשדד רבצו

16 טז כי שבע יפול צדיק וקם    ורשעים יכשלו ברעה

17 יז בנפל אויביך (אויבך) אל-תשמח    ובכשלו אל-יגל לבך

18 יח פן-יראה יהוה ורע בעיניו    והשיב מעליו אפו

19 יט אל-תתחר במרעים    אל-תקנא ברשעים

20 כ כי לא-תהיה אחרית לרע    נר רשעים ידעך

21 כא ירא-את-יהוה בני ומלך    עם-שונים אל-תתערב

22 כב כי-פתאם יקום אידם    ופיד שניהם מי יודע

23 כג גם-אלה לחכמים    הכר-פנים במשפט בל-טוב

24 כד אמר לרשע--צדיק אתה    יקבהו עמים יזעמוהו לאמים

25 כה ולמוכיחים ינעם    ועליהם תבוא ברכת-טוב

26 כו שפתים ישק    משיב דברים נכחים

27 כז הכן בחוץ מלאכתך--ועתדה בשדה לך    אחר ובנית ביתך

28 כח אל-תהי עד-חנם ברעך    והפתית בשפתיך

29 כט אל-תאמר--כאשר עשה-לי כן אעשה-לו    אשיב לאיש כפעלו

30 ל על-שדה איש-עצל עברתי    ועל-כרם אדם חסר-לב

31 לא והנה עלה כלו קמשנים--כסו פניו חרלים    וגדר אבניו נהרסה

32 לב ואחזה אנכי אשית לבי    ראיתי לקחתי מוסר

33 לג מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב

34 לד ובא-מתהלך רישך    ומחסריך כאיש מגן

Capítulos

Bíblias