Provérbios 25

1 א גם-אלה משלי שלמה--    אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה

2 ב כבד אלהים הסתר דבר    וכבד מלכים חקר דבר

3 ג שמים לרום וארץ לעמק    ולב מלכים אין חקר

4 ד הגו סיגים מכסף    ויצא לצרף כלי

5 ה הגו רשע לפני-מלך    ויכון בצדק כסאו

6 ו אל-תתהדר לפני-מלך    ובמקום גדלים אל-תעמד

7 ז כי טוב אמר-לך עלה-הנה    מהשפילך לפני נדיב--אשר ראו עיניך

8 ח אל-תצא לרב מהר    פן מה-תעשה באחריתה--בהכלים אתך רעך

9 ט ריבך ריב את-רעך    וסוד אחר אל-תגל

10 י פן-יחסדך שמע    ודבתך לא תשוב

11 יא תפוחי זהב במשכיות כסף--    דבר דבר על-אפניו

12 יב נזם זהב וחלי-כתם--    מוכיח חכם על-אזן שמעת

13 יג כצנת שלג ביום קציר--ציר נאמן לשלחיו    ונפש אדניו ישיב

14 יד נשיאים ורוח וגשם אין--    איש מתהלל במתת-שקר

15 טו בארך אפים יפתה קצין    ולשון רכה תשבר-גרם

16 טז דבש מצאת אכל דיך    פן-תשבענו והקאתו

17 יז הקר רגלך מבית רעך    פן-ישבעך ושנאך

18 יח מפיץ וחרב וחץ שנון--    איש ענה ברעהו עד שקר

19 יט שן רעה ורגל מועדת--    מבטח בוגד ביום צרה

20 כ מעדה-בגד ביום קרה--חמץ על-נתר    ושר בשרים על לב-רע

21 כא אם-רעב שנאך האכלהו לחם    ואם-צמא השקהו מים

22 כב כי גחלים--אתה חתה על-ראשו    ויהוה ישלם-לך

23 כג רוח צפון תחולל גשם    ופנים נזעמים לשון סתר

24 כד טוב שבת על-פנת-גג--    מאשת מדונים (מדינים) ובית חבר

25 כה מים קרים על-נפש עיפה    ושמועה טובה מארץ מרחק

26 כו מעין נרפש ומקור משחת--    צדיק מט לפני-רשע

27 כז אכל דבש הרבות לא-טוב    וחקר כבדם כבוד

28 כח עיר פרוצה אין חומה--    איש אשר אין מעצר לרוחו

Capítulos

Bíblias