Provérbios 26

1 א כשלג בקיץ--וכמטר בקציר    כן לא-נאוה לכסיל כבוד

2 ב כצפור לנוד כדרור לעוף--    כן קללת חנם לא (לו) תבא

3 ג שוט לסוס מתג לחמור    ושבט לגו כסילים

4 ד אל-תען כסיל כאולתו    פן-תשוה-לו גם-אתה

5 ה ענה כסיל כאולתו    פן-יהיה חכם בעיניו

6 ו מקצה רגלים חמס שתה--    שלח דברים ביד-כסיל

7 ז דליו שקים מפסח    ומשל בפי כסילים

8 ח כצרור אבן במרגמה--    כן-נותן לכסיל כבוד

9 ט חוח עלה ביד-שכור    ומשל בפי כסילים

10 י רב מחולל-כל    ושכר כסיל ושכר עברים

11 יא ככלב שב על-קאו--    כסיל שונה באולתו

12 יב ראית--איש חכם בעיניו    תקוה לכסיל ממנו

13 יג אמר עצל שחל בדרך    ארי בין הרחבות

14 יד הדלת תסוב על-צירה    ועצל על-מטתו

15 טו טמן עצל ידו בצלחת    נלאה להשיבה אל-פיו

16 טז חכם עצל בעיניו--    משבעה משיבי טעם

17 יז מחזיק באזני-כלב--    עבר מתעבר על-ריב לא-לו

18 יח כמתלהלה הירה זקים--    חצים ומות

19 יט כן-איש רמה את-רעהו    ואמר הלא-משחק אני

20 כ באפס עצים תכבה-אש    ובאין נרגן ישתק מדון

21 כא פחם לגחלים ועצים לאש    ואיש מדונים (מדינים) לחרחר-ריב

22 כב דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן

23 כג כסף סיגים מצפה על-חרש--    שפתים דלקים ולב-רע

24 כד בשפתו ינכר שונא    ובקרבו ישית מרמה

25 כה כי-יחנן קולו אל-תאמן-בו    כי שבע תועבות בלבו

26 כו תכסה שנאה במשאון    תגלה רעתו בקהל

27 כז כרה-שחת בה יפול    וגולל אבן אליו תשוב

28 כח לשון-שקר ישנא דכיו    ופה חלק יעשה מדחה

Capítulos

Bíblias