Provérbios 27

1 א אל-תתהלל ביום מחר    כי לא-תדע מה-ילד יום

2 ב יהללך זר ולא-פיך    נכרי ואל-שפתיך

3 ג כבד-אבן ונטל החול    וכעס אויל כבד משניהם

4 ד אכזריות חמה ושטף אף    ומי יעמד לפני קנאה

5 ה טובה תוכחת מגלה--    מאהבה מסתרת

6 ו נאמנים פצעי אוהב    ונעתרות נשיקות שונא

7 ז נפש שבעה תבוס נפת    ונפש רעבה כל-מר מתוק

8 ח כצפור נודדת מן-קנה--    כן-איש נודד ממקומו

9 ט שמן וקטרת ישמח-לב    ומתק רעהו מעצת-נפש

10 י רעך ורעה (ורע) אביך אל-תעזב--    ובית אחיך אל-תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב    מאח רחוק

11 יא חכם בני ושמח לבי    ואשיבה חרפי דבר

12 יב ערום ראה רעה נסתר    פתאים עברו נענשו

13 יג קח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכריה חבלהו

14 יד מברך רעהו בקול גדול--בבקר השכים    קללה תחשב לו

15 טו דלף טורד ביום סגריר    ואשת מדונים (מדינים) נשתוה

16 טז צפניה צפן-רוח    ושמן ימינו יקרא

17 יז ברזל בברזל יחד    ואיש יחד פני-רעהו

18 יח נצר תאנה יאכל פריה    ושמר אדניו יכבד

19 יט כמים הפנים לפנים--    כן לב-האדם לאדם

20 כ שאול ואבדה לא תשבענה    ועיני האדם לא תשבענה

21 כא מצרף לכסף וכור לזהב    ואיש לפי מהללו

22 כב אם תכתוש-את-האויל במכתש בתוך הריפות--    בעלי לא-תסור מעליו אולתו

23 כג ידע תדע פני צאנך    שית לבך לעדרים

24 כד כי לא לעולם חסן    ואם-נזר לדור דור (ודור)

25 כה גלה חציר ונראה-דשא    ונאספו עשבות הרים

26 כו כבשים ללבושך    ומחיר שדה עתודים

27 כז ודי חלב עזים--ללחמך ללחם ביתך    וחיים לנערותיך

Capítulos

Bíblias