Provérbios 29

1 א איש תוכחות מקשה-ערף--    פתע ישבר ואין מרפא

2 ב ברבות צדיקים ישמח העם    ובמשל רשע יאנח עם

3 ג איש-אהב חכמה ישמח אביו    ורעה זונות יאבד-הון

4 ד מלך--במשפט יעמיד ארץ    ואיש תרומות יהרסנה

5 ה גבר מחליק על-רעהו    רשת פורש על-פעמיו

6 ו בפשע איש רע מוקש    וצדיק ירון ושמח

7 ז ידע צדיק דין דלים    רשע לא-יבין דעת

8 ח אנשי לצון יפיחו קריה    וחכמים ישיבו אף

9 ט איש-חכם--נשפט את-איש אויל    ורגז ושחק ואין נחת

10 י אנשי דמים ישנאו-תם    וישרים יבקשו נפשו

11 יא כל-רוחו יוציא כסיל    וחכם באחור ישבחנה

12 יב משל מקשיב על-דבר-שקר--    כל-משרתיו רשעים

13 יג רש ואיש תככים נפגשו--    מאיר עיני שניהם יהוה

14 יד מלך שופט באמת דלים--    כסאו לעד יכון

15 טו שבט ותוכחת יתן חכמה    ונער משלח מביש אמו

16 טז ברבות רשעים ירבה-פשע    וצדיקים במפלתם יראו

17 יז יסר בנך ויניחך    ויתן מעדנים לנפשך

18 יח באין חזון יפרע עם    ושמר תורה אשרהו

19 יט בדברים לא-יוסר עבד    כי-יבין ואין מענה

20 כ חזית--איש אץ בדבריו    תקוה לכסיל ממנו

21 כא מפנק מנער עבדו    ואחריתו יהיה מנון

22 כב איש-אף יגרה מדון    ובעל חמה רב-פשע

23 כג גאות אדם תשפילנו    ושפל-רוח יתמך כבוד

24 כד חולק עם-גנב שונא נפשו    אלה ישמע ולא יגיד

25 כה חרדת אדם יתן מוקש    ובוטח ביהוה ישגב

26 כו רבים מבקשים פני-מושל    ומיהוה משפט-איש

27 כז תועבת צדיקים איש עול    ותועבת רשע ישר-דרך

Capítulos

Bíblias