Provérbios 3

1 א בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך

2 ב כי ארך ימים ושנות חיים--    ושלום יוסיפו לך

3 ג חסד ואמת    אל-יעזבך קשרם על-גרגרותיך    כתבם על-לוח לבך

4 ד ומצא-חן ושכל-טוב--    בעיני אלהים ואדם

5 ה בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען

6 ו בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך

7 ז אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע

8 ח רפאות תהי לשרך    ושקוי לעצמותיך

9 ט כבד את-יהוה מהונך    ומראשית כל-תבואתך

10 י וימלאו אסמיך שבע    ותירוש יקביך יפרצו

11 יא מוסר יהוה בני אל-תמאס    ואל-תקץ בתוכחתו

12 יב כי את אשר יאהב יהוה    יוכיח וכאב    את-בן ירצה

13 יג אשרי אדם מצא חכמה    ואדם יפיק תבונה

14 יד כי טוב סחרה מסחר-כסף    ומחרוץ תבואתה

15 טו יקרה היא מפניים (מפנינים)    וכל-חפציך לא ישוו-בה

16 טז ארך ימים בימינה    בשמאולה עשר וכבוד

17 יז דרכיה דרכי-נעם    וכל-נתיבותיה שלום

18 יח עץ-חיים היא למחזיקים בה    ותמכיה מאשר

19 יט יהוה--בחכמה יסד-ארץ    כונן שמים בתבונה

20 כ בדעתו תהומות נבקעו    ושחקים ירעפו-טל

21 כא בני אל-ילזו מעיניך    נצר תשיה ומזמה

22 כב ויהיו חיים לנפשך    וחן לגרגרתיך

23 כג אז תלך לבטח דרכך    ורגלך לא תגוף

24 כד אם-תשכב לא-תפחד    ושכבת וערבה שנתך

25 כה אל-תירא מפחד פתאם    ומשאת רשעים כי תבא

26 כו כי-יהוה יהיה בכסלך    ושמר רגלך מלכד

27 כז אל-תמנע-טוב מבעליו--    בהיות לאל ידיך (ידך) לעשות

28 כח אל-תאמר לרעיך (לרעך) לך ושוב--ומחר אתן    ויש אתך

29 כט אל-תחרש על-רעך רעה    והוא-יושב לבטח אתך

30 ל אל-תרוב (תריב) עם-אדם חנם--    אם-לא גמלך רעה

31 לא אל-תקנא באיש חמס    ואל-תבחר בכל-דרכיו

32 לב כי תועבת יהוה נלוז    ואת-ישרים סודו

33 לג מארת יהוה בבית רשע    ונוה צדיקים יברך

34 לד אם-ללצים הוא-יליץ    ולעניים (ולענוים) יתן-חן

35 לה כבוד חכמים ינחלו    וכסילים מרים קלון

Capítulos

Bíblias