Provérbios 30

1 א דברי אגור בן-יקה--המשא    נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל

2 ב כי בער אנכי מאיש    ולא-בינת אדם לי

3 ג ולא-למדתי חכמה    ודעת קדשים אדע

4 ד מי עלה-שמים    וירד מי אסף-רוח בחפניו    מי צרר-מים בשמלה-- מי    הקים כל-אפסי-ארץ מה-שמו ומה-שם-בנו    כי תדע

5 ה כל-אמרת אלוה צרופה    מגן הוא לחסים בו

6 ו אל-תוסף על-דבריו    פן-יוכיח בך ונכזבת

7 ז שתים שאלתי מאתך    אל-תמנע ממני בטרם אמות

8 ח שוא ודבר-כזב הרחק ממני--    ראש ועשר אל-תתן-לי הטריפני    לחם חקי

9 ט פן אשבע וכחשתי--    ואמרתי מי יהוה ופן-אורש וגנבתי    ותפשתי שם אלהי

10 י אל-תלשן עבד אל-אדנו    פן-יקללך ואשמת

11 יא דור אביו יקלל    ואת-אמו לא יברך

12 יב דור טהור בעיניו    ומצאתו לא רחץ

13 יג דור מה-רמו עיניו    ועפעפיו ינשאו

14 יד דור חרבות שניו--    ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ    ואביונים מאדם

15 טו לעלוקה שתי בנות--    הב הב שלוש הנה לא תשבענה    ארבע לא-אמרו הון

16 טז שאול ועצר-רחם    ארץ לא-שבעה מים ואש לא-אמרה הון

17 יז עין תלעג לאב--    ותבז ליקהת-אם יקרוה ערבי-נחל    ויאכלוה בני-נשר

18 יח שלשה המה נפלאו ממני    וארבע (וארבעה) לא ידעתים

19 יט דרך הנשר בשמים--    דרך נחש עלי-צור דרך-אניה בלב-ים--    ודרך גבר בעלמה

20 כ כן דרך אשה--    מנאפת אכלה ומחתה פיה    ואמרה לא-פעלתי און

21 כא תחת שלוש רגזה ארץ    ותחת ארבע לא-תוכל שאת

22 כב תחת-עבד כי ימלוך    ונבל כי ישבע-לחם

23 כג תחת שנואה כי תבעל    ושפחה כי תירש גברתה

24 כד ארבעה הם קטני-ארץ    והמה חכמים מחכמים

25 כה הנמלים עם לא-עז    ויכינו בקיץ לחמם

26 כו שפנים עם לא-עצום    וישימו בסלע ביתם

27 כז מלך אין לארבה    ויצא חצץ כלו

28 כח שממית בידים תתפש    והיא בהיכלי מלך

29 כט שלשה המה מיטיבי צעד    וארבעה מיטבי לכת

30 ל ליש גבור בבהמה    ולא-ישוב מפני-כל

31 לא זרזיר מתנים או-תיש    ומלך אלקום עמו

32 לב אם-נבלת בהתנשא    ואם-זמות יד לפה

33 לג כי מיץ חלב יוציא חמאה--    ומיץ-אף יוציא דם ומיץ אפים    יוציא ריב

Capítulos

Bíblias