Provérbios 4

1 א שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה

2 ב כי לקח טוב נתתי לכם    תורתי אל-תעזבו

3 ג כי-בן הייתי לאבי    רך ויחיד לפני אמי

4 ד וירני--ויאמר לי יתמך-דברי לבך    שמר מצותי וחיה

5 ה קנה חכמה קנה בינה    אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי

6 ו אל-תעזבה ותשמרך    אהבה ותצרך

7 ז ראשית חכמה קנה חכמה    ובכל-קנינך קנה בינה

8 ח סלסלה ותרוממך    תכבדך כי תחבקנה

9 ט תתן לראשך לוית-חן    עטרת תפארת תמגנך

10 י שמע בני וקח אמרי    וירבו לך שנות חיים

11 יא בדרך חכמה הריתיך    הדרכתיך במעגלי-ישר

12 יב בלכתך לא-יצר צעדך    ואם-תרוץ לא תכשל

13 יג החזק במוסר אל-תרף    נצרה כי-היא חייך

14 יד בארח רשעים אל-תבא    ואל-תאשר בדרך רעים

15 טו פרעהו אל-תעבר-בו    שטה מעליו ועבר

16 טז כי לא ישנו אם-לא ירעו    ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו (יכשילו)

17 יז כי לחמו לחם רשע    ויין חמסים ישתו

18 יח וארח צדיקים כאור נגה    הולך ואור עד-נכון היום

19 יט דרך רשעים כאפלה    לא ידעו במה יכשלו

20 כ בני לדברי הקשיבה    לאמרי הט-אזנך

21 כא אל-יליזו מעיניך    שמרם בתוך לבבך

22 כב כי-חיים הם למצאיהם    ולכל-בשרו מרפא

23 כג מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים

24 כד הסר ממך עקשות פה    ולזות שפתים הרחק ממך

25 כה עיניך לנכח יביטו    ועפעפיך יישרו נגדך

26 כו פלס מעגל רגלך    וכל-דרכיך יכנו

27 כז אל-תט-ימין ושמאול    הסר רגלך מרע

Capítulos

Bíblias