Provérbios 5

1 א בני לחכמתי הקשיבה    לתבונתי הט-אזנך

2 ב לשמר מזמות    ודעת שפתיך ינצרו

3 ג כי נפת תטפנה שפתי זרה    וחלק משמן חכה

4 ד ואחריתה מרה כלענה    חדה כחרב פיות

5 ה רגליה ירדות מות    שאול צעדיה יתמכו

6 ו ארח חיים פן-תפלס    נעו מעגלתיה לא תדע

7 ז ועתה בנים שמעו-לי    ואל-תסורו מאמרי-פי

8 ח הרחק מעליה דרכך    ואל-תקרב אל-פתח ביתה

9 ט פן-תתן לאחרים הודך    ושנתיך לאכזרי

10 י פן-ישבעו זרים כחך    ועצביך בבית נכרי

11 יא ונהמת באחריתך    בכלות בשרך ושארך

12 יב ואמרת--איך שנאתי מוסר    ותוכחת נאץ לבי

13 יג ולא-שמעתי בקול מורי    ולמלמדי לא-הטיתי אזני

14 יד כמעט הייתי בכל-רע--    בתוך קהל ועדה

15 טו שתה-מים מבורך    ונזלים מתוך בארך

16 טז יפוצו מעינתיך חוצה    ברחבות פלגי-מים

17 יז יהיו-לך לבדך    ואין לזרים אתך

18 יח יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך

19 יט אילת אהבים    ויעלת-חן דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד

20 כ ולמה תשגה בני בזרה    ותחבק חק נכריה

21 כא כי נכח עיני יהוה--דרכי-איש    וכל-מעגלתיו מפלס

22 כב עוונתיו--ילכדנו את-הרשע    ובחבלי חטאתו יתמך

23 כג הוא--ימות באין מוסר    וברב אולתו ישגה

Capítulos

Bíblias