Provérbios 6

1 א בני אם-ערבת לרעך    תקעת לזר כפיך

2 ב נוקשת באמרי-פיך    נלכדת באמרי-פיך

3 ג עשה זאת אפוא בני והנצל--    כי באת בכף-רעך לך התרפס    ורהב רעיך

4 ד אל-תתן שנה לעיניך    ותנומה לעפעפיך

5 ה הנצל כצבי מיד    וכצפור מיד יקוש

6 ו לך-אל-נמלה עצל    ראה דרכיה וחכם

7 ז אשר אין-לה קצין--    שטר ומשל

8 ח תכין בקיץ לחמה    אגרה בקציר מאכלה

9 ט עד-מתי עצל תשכב    מתי תקום משנתך

10 י מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב

11 יא ובא-כמהלך ראשך    ומחסרך כאיש מגן

12 יב אדם בליעל איש און    הולך עקשות פה

13 יג קרץ בעינו מלל ברגלו    מרה באצבעתיו

14 יד תהפכות בלבו--חרש רע בכל-עת    מדנים (מדינים) ישלח

15 טו על-כן--פתאם יבוא אידו    פתע ישבר ואין מרפא

16 טז שש-הנה שנא יהוה    ושבע תועבות (תועבת) נפשו

17 יז עינים רמות לשון שקר    וידים שפכות דם-נקי

18 יח לב--חרש מחשבות און    רגלים ממהרות לרוץ לרעה

19 יט יפיח כזבים עד שקר    ומשלח מדנים בין אחים

20 כ נצר בני מצות אביך    ואל-תטש תורת אמך

21 כא קשרם על-לבך תמיד    ענדם על-גרגרתך

22 כב בהתהלכך תנחה אתך--    בשכבך תשמר עליך והקיצות    היא תשיחך

23 כג כי נר מצוה ותורה אור    ודרך חיים תוכחות מוסר

24 כד לשמרך מאשת רע    מחלקת לשון נכריה

25 כה אל-תחמד יפיה בלבבך    ואל-תקחך בעפעפיה

26 כו כי בעד-אשה זונה    עד-ככר-לחם ואשת איש--    נפש יקרה תצוד

27 כז היחתה איש אש בחיקו    ובגדיו לא תשרפנה

28 כח אם-יהלך איש על-הגחלים    ורגליו לא תכוינה

29 כט כן--הבא אל-אשת רעהו    לא-ינקה כל-הנגע בה

30 ל לא-יבוזו לגנב כי יגנוב--    למלא נפשו כי ירעב

31 לא ונמצא ישלם שבעתים    את-כל-הון ביתו יתן

32 לב נאף אשה חסר-לב    משחית נפשו הוא יעשנה

33 לג נגע-וקלון ימצא    וחרפתו לא תמחה

34 לד כי-קנאה חמת-גבר    ולא-יחמול ביום נקם

35 לה לא-ישא פני כל-כפר    ולא-יאבה כי תרבה-שחד

Capítulos

Bíblias