Provérbios 7

1 א בני שמר אמרי    ומצותי תצפן אתך

2 ב שמר מצותי וחיה    ותורתי כאישון עיניך

3 ג קשרם על-אצבעתיך    כתבם על-לוח לבך

4 ד אמר לחכמה אחתי את    ומדע לבינה תקרא

5 ה לשמרך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה

6 ו כי בחלון ביתי--    בעד אשנבי נשקפתי

7 ז וארא בפתאים אבינה בבנים--    נער חסר-לב

8 ח עבר בשוק אצל פנה    ודרך ביתה יצעד

9 ט בנשף-בערב יום    באישון לילה ואפלה

10 י והנה אשה לקראתו    שית זונה ונצרת לב

11 יא המיה היא וסררת    בביתה לא-ישכנו רגליה

12 יב פעם בחוץ--פעם ברחבות    ואצל כל-פנה תארב

13 יג והחזיקה בו ונשקה לו    העזה פניה ותאמר לו

14 יד זבחי שלמים עלי    היום שלמתי נדרי

15 טו על-כן יצאתי לקראתך    לשחר פניך ואמצאך

16 טז מרבדים רבדתי ערשי    חטבות אטון מצרים

17 יז נפתי משכבי--    מר אהלים וקנמון

18 יח לכה נרוה דדים עד-הבקר    נתעלסה באהבים

19 יט כי אין האיש בביתו    הלך בדרך מרחוק

20 כ צרור-הכסף לקח בידו    ליום הכסא יבא ביתו

21 כא הטתו ברב לקחה    בחלק שפתיה תדיחנו

22 כב הולך אחריה פתאם    כשור אל-טבח יבא וכעכס אל-מוסר אויל

23 כג עד יפלח חץ כבדו--    כמהר צפור אל-פח ולא-ידע    כי-בנפשו הוא

24 כד ועתה בנים שמעו-לי    והקשיבו לאמרי-פי

25 כה אל-ישט אל-דרכיה לבך    אל-תתע בנתיבותיה

26 כו כי-רבים חללים הפילה    ועצמים כל-הרגיה

27 כז דרכי שאול ביתה    ירדות אל-חדרי-מות

Capítulos

Bíblias