Provérbios 8

1 א הלא-חכמה תקרא    ותבונה תתן קולה

2 ב בראש-מרמים עלי-דרך    בית נתיבות נצבה

3 ג ליד-שערים לפי-קרת    מבוא פתחים תרנה

4 ד אליכם אישים אקרא    וקולי אל-בני אדם

5 ה הבינו פתאים ערמה    וכסילים הבינו לב

6 ו שמעו כי-נגידים אדבר    ומפתח שפתי מישרים

7 ז כי-אמת יהגה חכי    ותועבת שפתי רשע

8 ח בצדק כל-אמרי-פי    אין בהם נפתל ועקש

9 ט כלם נכחים למבין    וישרים למצאי דעת

10 י קחו-מוסרי ואל-כסף    ודעת מחרוץ נבחר

11 יא כי-טובה חכמה מפנינים    וכל-חפצים לא ישוו-בה

12 יב אני-חכמה שכנתי ערמה    ודעת מזמות אמצא

13 יג יראת יהוה    שנאת-רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות    שנאתי

14 יד לי-עצה ותושיה    אני בינה לי גבורה

15 טו בי מלכים ימלכו    ורזנים יחקקו צדק

16 טז בי שרים ישרו    ונדיבים כל-שפטי צדק

17 יז אני אהביה (אהבי) אהב    ומשחרי ימצאנני

18 יח עשר-וכבוד אתי    הון עתק וצדקה

19 יט טוב פריי מחרוץ ומפז    ותבואתי מכסף נבחר

20 כ בארח-צדקה אהלך    בתוך נתיבות משפט

21 כא להנחיל אהבי יש    ואצרתיהם אמלא

22 כב יהוה--קנני ראשית דרכו    קדם מפעליו מאז

23 כג מעולם נסכתי מראש--    מקדמי-ארץ

24 כד באין-תהמות חוללתי    באין מעינות נכבדי-מים

25 כה בטרם הרים הטבעו    לפני גבעות חוללתי

26 כו עד-לא עשה ארץ וחוצות    וראש עפרות תבל

27 כז בהכינו שמים שם אני    בחקו חוג על-פני תהום

28 כח באמצו שחקים ממעל    בעזוז עינות תהום

29 כט בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו    בחוקו מוסדי ארץ

30 ל ואהיה אצלו אמון    ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל-עת

31 לא משחקת בתבל ארצו    ושעשעי את-בני אדם

32 לב ועתה בנים שמעו-לי    ואשרי דרכי ישמרו

33 לג שמעו מוסר וחכמו    ואל-תפרעו

34 לד אשרי אדם שמע-לי    לשקד על-דלתתי יום יום--לשמר מזוזת פתחי

35 לה כי מצאי מצאי (מצא) חיים    ויפק רצון מיהוה

36 לו וחטאי חמס נפשו    כל-משנאי אהבו מות

Capítulos

Bíblias