Provérbios 9

1 א חכמות בנתה ביתה    חצבה עמודיה שבעה

2 ב טבחה טבחה מסכה יינה    אף ערכה שלחנה

3 ג שלחה נערתיה תקרא--    על-גפי מרמי קרת

4 ד מי-פתי יסר הנה    חסר-לב אמרה לו

5 ה לכו לחמו בלחמי    ושתו ביין מסכתי

6 ו עזבו פתאים וחיו    ואשרו בדרך בינה

7 ז יסר לץ--לקח לו קלון    ומוכיח לרשע מומו

8 ח אל-תוכח לץ פן-ישנאך    הוכח לחכם ויאהבך

9 ט תן לחכם ויחכם-עוד    הודע לצדיק ויוסף לקח

10 י תחלת חכמה יראת יהוה    ודעת קדשים בינה

11 יא כי-בי ירבו ימיך    ויוסיפו לך שנות חיים

12 יב אם-חכמת חכמת לך    ולצת לבדך תשא

13 יג אשת כסילות המיה    פתיות ובל-ידעה מה

14 יד וישבה לפתח ביתה--    על-כסא מרמי קרת

15 טו לקרא לעברי-דרך    המישרים ארחותם

16 טז מי-פתי יסר הנה    וחסר-לב ואמרה לו

17 יז מים-גנובים ימתקו    ולחם סתרים ינעם

18 יח ולא-ידע כי-רפאים שם    בעמקי שאול קראיה

Capítulos

Bíblias