Salmos 1

1 א אשרי האיש--    אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד    ובמושב לצים לא ישב

2 ב כי אם בתורת יהוה חפצו    ובתורתו יהגה יומם ולילה

3 ג והיה--    כעץ שתול על-פלגי-מים אשר פריו יתן בעתו--ועלהו לא-יבול    וכל אשר-יעשה יצליח

4 ד לא-כן הרשעים    כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח

5 ה על-כן לא-יקמו רשעים--במשפט    וחטאים בעדת צדיקים

6 ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים    ודרך רשעים תאבד

Capítulos

Bíblias