Salmos 10

1 א למה יהוה תעמד ברחוק    תעלים לעתות בצרה

2 ב בגאות רשע ידלק עני    יתפשו במזמות זו חשבו

3 ג כי-הלל רשע על-תאות נפשו    ובצע ברך נאץ יהוה

4 ד רשע--כגבה אפו בל-ידרש    אין אלהים כל-מזמותיו

5 ה יחילו דרכו בכל-עת--מרום משפטיך מנגדו    כל-צורריו יפיח בהם

6 ו אמר בלבו בל-אמוט    לדר ודר אשר לא-ברע

7 ז אלה פיהו מלא--ומרמות ותך    תחת לשונו עמל ואון

8 ח ישב במארב חצרים--במסתרים יהרג נקי    עיניו לחלכה יצפנו

9 ט יארב במסתר כאריה בסכה--    יארב לחטוף עני יחטף עני    במשכו ברשתו

10 י ודכה (ידכה) ישח    ונפל בעצומיו חלכאים (חל כאים)

11 יא אמר בלבו שכח אל    הסתיר פניו בל-ראה לנצח

12 יב קומה יהוה--אל נשא ידך    אל-תשכח עניים (ענוים)

13 יג על-מה נאץ רשע אלהים    אמר בלבו לא תדרש

14 יד ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט--    לתת בידך עליך יעזב חלכה    יתום אתה היית עוזר

15 טו שבר זרוע רשע    ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא

16 טז יהוה מלך עולם ועד    אבדו גוים מארצו

17 יז תאות ענוים שמעת יהוה    תכין לבם תקשיב אזנך

18 יח לשפט יתום ודך    בל-יוסיף עוד--לערץ אנוש מן-הארץ

Capítulos

Bíblias