Salmos 101

1 א לדוד מזמור    חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה

2 ב אשכילה בדרך תמים--    מתי תבוא אלי אתהלך בתם-לבבי    בקרב ביתי

3 ג לא-אשית לנגד עיני--    דבר-בליעל עשה-סטים שנאתי    לא ידבק בי

4 ד לבב עקש יסור ממני    רע לא אדע

5 ה מלושני (מלשני) בסתר רעהו--    אותו אצמית גבה-עינים ורחב לבב--    אתו לא אוכל

6 ו עיני בנאמני-ארץ--    לשבת עמדי הלך בדרך תמים--    הוא ישרתני

7 ז לא-ישב בקרב ביתי--    עשה רמיה דבר שקרים--    לא-יכון לנגד עיני

8 ח לבקרים    אצמית כל-רשעי-ארץ להכרית מעיר-יהוה    כל-פעלי און

Capítulos

Bíblias