Salmos 102

1 א תפלה לעני כי-יעטף--    ולפני יהוה ישפך שיחו

2 ב יהוה שמעה תפלתי    ושועתי אליך תבוא

3 ג אל-תסתר פניך ממני--    ביום צר-לי הטה-אלי אזנך    ביום אקרא מהר ענני

4 ד כי-כלו בעשן ימי    ועצמותי כמוקד נחרו

5 ה הוכה-כעשב ויבש לבי    כי-שכחתי מאכל לחמי

6 ו מקול אנחתי--    דבקה עצמי לבשרי

7 ז דמיתי לקאת מדבר    הייתי ככוס חרבות

8 ח שקדתי ואהיה--    כצפור בודד על-גג

9 ט כל-היום חרפוני אויבי    מהוללי בי נשבעו

10 י כי-אפר כלחם אכלתי    ושקוי בבכי מסכתי

11 יא מפני-זעמך וקצפך--    כי נשאתני ותשליכני

12 יב ימי כצל נטוי    ואני כעשב איבש

13 יג ואתה יהוה לעולם תשב    וזכרך לדר ודר

14 יד אתה תקום תרחם ציון    כי-עת לחננה כי-בא מועד

15 טו כי-רצו עבדיך את-אבניה    ואת-עפרה יחננו

16 טז וייראו גוים את-שם יהוה    וכל-מלכי הארץ את-כבודך

17 יז כי-בנה יהוה ציון--    נראה בכבודו

18 יח פנה אל-תפלת הערער    ולא-בזה את-תפלתם

19 יט תכתב זאת לדור אחרון    ועם נברא יהלל-יה

20 כ כי-השקיף ממרום קדשו    יהוה משמים אל-ארץ הביט

21 כא לשמע אנקת אסיר    לפתח בני תמותה

22 כב לספר בציון שם יהוה    ותהלתו בירושלם

23 כג בהקבץ עמים יחדו    וממלכות לעבד את-יהוה

24 כד ענה בדרך כחו (כחי)    קצר ימי

25 כה אמר--אלי אל תעלני בחצי ימי    בדור דורים שנותיך

26 כו לפנים הארץ יסדת    ומעשה ידיך שמים

27 כז המה יאבדו--    ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו    כלבוש תחליפם ויחלפו

28 כח ואתה-הוא    ושנותיך לא יתמו [ (Psalms 102:29) כט  בני-עבדיך ישכונו    וזרעם לפניך יכון ]

Capítulos

Bíblias