Salmos 103

1 א לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו

2 ב ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו

3 ג הסלח לכל-עונכי    הרפא לכל-תחלואיכי

4 ד הגואל משחת חייכי    המעטרכי חסד ורחמים

5 ה המשביע בטוב עדיך    תתחדש כנשר נעוריכי

6 ו עשה צדקות יהוה    ומשפטים לכל-עשוקים

7 ז יודיע דרכיו למשה    לבני ישראל עלילותיו

8 ח רחום וחנון יהוה    ארך אפים ורב-חסד

9 ט לא-לנצח יריב    ולא לעולם יטור

10 י לא כחטאינו עשה לנו    ולא כעונתינו גמל עלינו

11 יא כי כגבה שמים על-הארץ--    גבר חסדו על-יראיו

12 יב כרחק מזרח ממערב--    הרחיק ממנו את-פשעינו

13 יג כרחם אב על-בנים--    רחם יהוה על-יראיו

14 יד כי-הוא ידע יצרנו    זכור כי-עפר אנחנו

15 טו אנוש כחציר ימיו    כציץ השדה כן יציץ

16 טז כי רוח עברה-בו ואיננו    ולא-יכירנו עוד מקומו

17 יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם--    על-יראיו וצדקתו    לבני בנים

18 יח לשמרי בריתו    ולזכרי פקדיו לעשותם

19 יט יהוה--בשמים הכין כסאו    ומלכותו בכל משלה

20 כ ברכו יהוה    מלאכיו גברי כח עשי דברו    לשמע בקול דברו

21 כא ברכו יהוה כל-צבאיו--    משרתיו עשי רצונו

22 כב ברכו יהוה כל-מעשיו--    בכל-מקמות ממשלתו ברכי נפשי    את-יהוה

Capítulos

Bíblias