Salmos 105

1 א הודו ליהוה קראו בשמו    הודיעו בעמים עלילותיו

2 ב שירו-לו זמרו-לו    שיחו בכל-נפלאותיו

3 ג התהללו בשם קדשו    ישמח לב מבקשי יהוה

4 ד דרשו יהוה ועזו    בקשו פניו תמיד

5 ה זכרו--נפלאותיו אשר-עשה    מפתיו ומשפטי-פיו

6 ו זרע אברהם עבדו    בני יעקב בחיריו

7 ז הוא יהוה אלהינו    בכל-הארץ משפטיו

8 ח זכר לעולם בריתו    דבר צוה לאלף דור

9 ט אשר כרת את-אברהם    ושבועתו לישחק

10 י ויעמידה ליעקב לחק    לישראל ברית עולם

11 יא לאמר--לך אתן את-ארץ-כנען    חבל נחלתכם

12 יב בהיותם מתי מספר    כמעט וגרים בה

13 יג ויתהלכו מגוי אל-גוי    מממלכה אל-עם אחר

14 יד לא-הניח אדם לעשקם    ויוכח עליהם מלכים

15 טו אל-תגעו במשיחי    ולנביאי אל-תרעו

16 טז ויקרא רעב על-הארץ    כל-מטה-לחם שבר

17 יז שלח לפניהם איש    לעבד נמכר יוסף

18 יח ענו בכבל רגליו (רגלו)    ברזל באה נפשו

19 יט עד-עת בא-דברו--    אמרת יהוה צרפתהו

20 כ שלח מלך ויתירהו    משל עמים ויפתחהו

21 כא שמו אדון לביתו    ומשל בכל-קנינו

22 כב לאסר שריו בנפשו    וזקניו יחכם

23 כג ויבא ישראל מצרים    ויעקב גר בארץ-חם

24 כד ויפר את-עמו מאד    ויעצמהו מצריו

25 כה הפך לבם לשנא עמו    להתנכל בעבדיו

26 כו שלח משה עבדו    אהרן אשר בחר-בו

27 כז שמו-בם דברי אתותיו    ומפתים בארץ חם

28 כח שלח חשך ויחשך    ולא-מרו את-דבריו (דברו)

29 כט הפך את-מימיהם לדם    וימת את-דגתם

30 ל שרץ ארצם צפרדעים    בחדרי מלכיהם

31 לא אמר ויבא ערב    כנים בכל-גבולם

32 לב נתן גשמיהם ברד    אש להבות בארצם

33 לג ויך גפנם ותאנתם    וישבר עץ גבולם

34 לד אמר ויבא ארבה    וילק ואין מספר

35 לה ויאכל כל-עשב בארצם    ויאכל פרי אדמתם

36 לו ויך כל-בכור בארצם    ראשית לכל-אונם

37 לז ויוציאם בכסף וזהב    ואין בשבטיו כושל

38 לח שמח מצרים בצאתם    כי-נפל פחדם עליהם

39 לט פרש ענן למסך    ואש להאיר לילה

40 מ שאל ויבא שלו    ולחם שמים ישביעם

41 מא פתח צור ויזובו מים    הלכו בציות נהר

42 מב כי-זכר את-דבר קדשו    את-אברהם עבדו

43 מג ויוצא עמו בששון    ברנה את-בחיריו

44 מד ויתן להם ארצות גוים    ועמל לאמים יירשו

45 מה בעבור ישמרו חקיו--    ותורתיו ינצרו הללו-יה

Capítulos

Bíblias