Salmos 106

1 א הללו-יה הודו ליהוה כי-טוב--    כי לעולם חסדו

2 ב מי--ימלל גבורות יהוה    ישמיע כל-תהלתו

3 ג אשרי שמרי משפט    עשה צדקה בכל-עת

4 ד זכרני יהוה ברצון עמך    פקדני בישועתך

5 ה לראות בטובת בחיריך--    לשמח בשמחת גויך להתהלל    עם-נחלתך

6 ו חטאנו עם-אבותינו    העוינו הרשענו

7 ז אבותינו במצרים    לא-השכילו נפלאותיך-- לא זכרו    את-רב חסדיך וימרו על-ים    בים-סוף

8 ח ויושיעם למען שמו--    להודיע את-גבורתו

9 ט ויגער בים-סוף ויחרב    ויוליכם בתהמות כמדבר

10 י ויושיעם מיד שונא    ויגאלם מיד אויב

11 יא ויכסו-מים צריהם    אחד מהם לא נותר

12 יב ויאמינו בדבריו    ישירו תהלתו

13 יג מהרו שכחו מעשיו    לא-חכו לעצתו

14 יד ויתאוו תאוה במדבר    וינסו-אל בישימון

15 טו ויתן להם שאלתם    וישלח רזון בנפשם

16 טז ויקנאו למשה במחנה    לאהרן קדוש יהוה

17 יז תפתח-ארץ ותבלע דתן    ותכס על-עדת אבירם

18 יח ותבער-אש בעדתם    להבה תלהט רשעים

19 יט יעשו-עגל בחרב    וישתחוו למסכה

20 כ וימירו את-כבודם    בתבנית שור אכל עשב

21 כא שכחו אל מושיעם--    עשה גדלות במצרים

22 כב נפלאות בארץ חם    נוראות על-ים-סוף

23 כג ויאמר    להשמידם לולי משה בחירו--    עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו    מהשחית

24 כד וימאסו בארץ חמדה    לא-האמינו לדברו

25 כה וירגנו באהליהם    לא שמעו בקול יהוה

26 כו וישא ידו להם--    להפיל אותם במדבר

27 כז ולהפיל זרעם בגוים    ולזרותם בארצות

28 כח ויצמדו לבעל פעור    ויאכלו זבחי מתים

29 כט ויכעיסו במעלליהם    ותפרץ-בם מגפה

30 ל ויעמד פינחס ויפלל    ותעצר המגפה

31 לא ותחשב לו לצדקה    לדר ודר עד-עולם

32 לב ויקציפו על-מי מריבה    וירע למשה בעבורם

33 לג כי-המרו את-רוחו    ויבטא בשפתיו

34 לד לא-השמידו את-העמים--    אשר אמר יהוה להם

35 לה ויתערבו בגוים    וילמדו מעשיהם

36 לו ויעבדו את-עצביהם    ויהיו להם למוקש

37 לז ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם--    לשדים

38 לח וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם--    אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ    בדמים

39 לט ויטמאו במעשיהם    ויזנו במעלליהם

40 מ ויחר-אף יהוה בעמו    ויתעב את-נחלתו

41 מא ויתנם ביד-גוים    וימשלו בהם שנאיהם

42 מב וילחצום אויביהם    ויכנעו תחת ידם

43 מג פעמים רבות    יצילם והמה ימרו בעצתם    וימכו בעונם

44 מד וירא בצר להם--    בשמעו את-רנתם

45 מה ויזכר להם בריתו    וינחם כרב חסדו

46 מו ויתן אותם לרחמים--    לפני כל-שוביהם

47 מז הושיענו יהוה אלהינו    וקבצנו מן-הגוים להדות לשם קדשך    להשתבח בתהלתך

48 מח ברוך יהוה אלהי ישראל    מן-העולם ועד העולם-- ואמר כל-העם    אמן הללו-יה

Capítulos

Bíblias