Salmos 11

1 א למנצח לדוד ביהוה חסיתי--איך תאמרו לנפשי    נודו (נודי) הרכם צפור

2 ב כי הנה הרשעים ידרכון קשת    כוננו חצם על-יתר-- לירות במו-אפל    לישרי-לב

3 ג כי השתות יהרסון--    צדיק מה-פעל

4 ד יהוה בהיכל קדשו--    יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו--    עפעפיו יבחנו בני אדם

5 ה יהוה צדיק יבחן    ורשע ואהב חמס--שנאה נפשו

6 ו ימטר על-רשעים פחים    אש וגפרית ורוח זלעפות--מנת כוסם

7 ז כי-צדיק יהוה צדקות אהב    ישר יחזו פנימו

Capítulos

Bíblias