Salmos 110

1 א לדוד מזמור נאם יהוה לאדני--שב לימיני    עד-אשית איביך הדם לרגליך

2 ב מטה-עזך--ישלח יהוה מציון    רדה בקרב איביך

3 ג עמך נדבת    ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר    לך טל ילדתיך

4 ד נשבע יהוה ולא ינחם--    אתה-כהן לעולם על-דברתי    מלכי-צדק

5 ה אדני על-ימינך    מחץ ביום-אפו מלכים

6 ו ידין בגוים מלא גויות    מחץ ראש על-ארץ רבה

7 ז מנחל בדרך ישתה    על-כן ירים ראש

Capítulos

Bíblias