Salmos 111

1 א הללו-יה אודה יהוה בכל-לבב    בסוד ישרים ועדה

2 ב גדלים מעשי יהוה    דרושים לכל-חפציהם

3 ג הוד-והדר פעלו    וצדקתו עמדת לעד

4 ד זכר עשה לנפלאותיו    חנון ורחום יהוה

5 ה טרף נתן ליראיו    יזכר לעולם בריתו

6 ו כח מעשיו הגיד לעמו--    לתת להם נחלת גוים

7 ז מעשי ידיו אמת ומשפט    נאמנים כל-פקודיו

8 ח סמוכים לעד לעולם    עשוים באמת וישר

9 ט פדות שלח לעמו--    צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא    שמו

10 י ראשית חכמה יראת יהוה--    שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו    עמדת לעד

Capítulos

Bíblias