Salmos 112

1 א הללו-יה אשרי-איש ירא את-יהוה    במצותיו חפץ מאד

2 ב גבור בארץ יהיה זרעו    דור ישרים יברך

3 ג הון-ועשר בביתו    וצדקתו עמדת לעד

4 ד זרח בחשך אור לישרים    חנון ורחום וצדיק

5 ה טוב-איש חונן ומלוה    יכלכל דבריו במשפט

6 ו כי-לעולם לא-ימוט    לזכר עולם יהיה צדיק

7 ז משמועה רעה לא יירא    נכון לבו בטח ביהוה

8 ח סמוך לבו לא יירא    עד אשר-יראה בצריו

9 ט פזר נתן לאביונים--    צדקתו עמדת לעד קרנו    תרום בכבוד

10 י רשע יראה וכעס--    שניו יחרק ונמס תאות רשעים    תאבד

Capítulos

Bíblias