Salmos 113

1 א הללו-יה הללו עבדי יהוה    הללו את-שם יהוה

2 ב יהי שם יהוה מברך--    מעתה ועד-עולם

3 ג ממזרח-שמש עד-מבואו--    מהלל שם יהוה

4 ד רם על-כל-גוים יהוה    על השמים כבודו

5 ה מי כיהוה אלהינו--    המגביהי לשבת

6 ו המשפילי לראות--    בשמים ובארץ

7 ז מקימי מעפר דל    מאשפת ירים אביון

8 ח להושיבי עם-נדיבים    עם נדיבי עמו

9 ט מושיבי עקרת הבית--    אם-הבנים שמחה הללו-יה

Capítulos

Bíblias