Salmos 115

1 א לא לנו יהוה לא-לנו    כי-לשמך תן כבוד--על-חסדך על-אמתך

2 ב למה יאמרו הגוים    איה-נא אלהיהם

3 ג ואלהינו בשמים--    כל אשר-חפץ עשה

4 ד עצביהם כסף וזהב    מעשה ידי אדם

5 ה פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו

6 ו אזנים להם ולא ישמעו    אף להם ולא יריחון

7 ז ידיהם ולא ימישון--רגליהם ולא יהלכו    לא-יהגו בגרונם

8 ח כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם

9 ט ישראל בטח ביהוה    עזרם ומגנם הוא

10 י בית אהרן בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

11 יא יראי יהוה בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

12 יב יהוה    זכרנו יברך יברך את-בית ישראל    יברך את-בית אהרן

13 יג יברך יראי יהוה--    הקטנים עם-הגדלים

14 יד יסף יהוה עליכם    עליכם ועל בניכם

15 טו ברוכים אתם ליהוה--    עשה שמים וארץ

16 טז השמים שמים ליהוה    והארץ נתן לבני-אדם

17 יז לא המתים יהללו-יה    ולא כל-ירדי דומה

18 יח ואנחנו נברך יה--    מעתה ועד-עולם הללו-יה

Capítulos

Bíblias