Salmos 116

1 א אהבתי כי-ישמע יהוה--    את-קולי תחנוני

2 ב כי-הטה אזנו לי    ובימי אקרא

3 ג אפפוני חבלי-מות--ומצרי שאול מצאוני    צרה ויגון אמצא

4 ד ובשם-יהוה אקרא    אנה יהוה מלטה נפשי

5 ה חנון יהוה וצדיק    ואלהינו מרחם

6 ו שמר פתאים יהוה    דלתי ולי יהושיע

7 ז שובי נפשי למנוחיכי    כי-יהוה גמל עליכי

8 ח כי חלצת נפשי ממות    את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי

9 ט אתהלך לפני יהוה--    בארצות החיים

10 י האמנתי כי אדבר    אני עניתי מאד

11 יא אני אמרתי בחפזי    כל-האדם כזב

12 יב מה-אשיב ליהוה--    כל-תגמולוהי עלי

13 יג כוס-ישועות אשא    ובשם יהוה אקרא

14 יד נדרי ליהוה אשלם    נגדה-נא לכל-עמו

15 טו יקר בעיני יהוה--    המותה לחסידיו

16 טז אנה יהוה    כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך    פתחת למוסרי

17 יז לך-אזבח זבח תודה    ובשם יהוה אקרא

18 יח נדרי ליהוה אשלם    נגדה-נא לכל-עמו

19 יט בחצרות בית יהוה--    בתוככי ירושלם הללו-יה

Capítulos

Bíblias