Salmos 118

1 א הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

2 ב יאמר-נא ישראל    כי לעולם חסדו

3 ג יאמרו-נא בית-אהרן    כי לעולם חסדו

4 ד יאמרו-נא יראי יהוה    כי לעולם חסדו

5 ה מן-המצר קראתי יה    ענני במרחב יה

6 ו יהוה לי לא אירא    מה-יעשה לי אדם

7 ז יהוה לי בעזרי    ואני אראה בשנאי

8 ח טוב לחסות ביהוה--    מבטח באדם

9 ט טוב לחסות ביהוה--    מבטח בנדיבים

10 י כל-גוים סבבוני    בשם יהוה כי אמילם

11 יא סבוני גם-סבבוני    בשם יהוה כי אמילם

12 יב סבוני כדבורים--    דעכו כאש קוצים בשם יהוה    כי אמילם

13 יג דחה דחיתני לנפל    ויהוה עזרני

14 יד עזי וזמרת יה    ויהי-לי לישועה

15 טו קול רנה וישועה--באהלי צדיקים    ימין יהוה עשה חיל

16 טז ימין יהוה רוממה    ימין יהוה עשה חיל

17 יז לא-אמות כי-אחיה    ואספר מעשי יה

18 יח יסר יסרני יה    ולמות לא נתנני

19 יט פתחו-לי שערי-צדק    אבא-בם אודה יה

20 כ זה-השער ליהוה    צדיקים יבאו בו

21 כא אודך כי עניתני    ותהי-לי לישועה

22 כב אבן מאסו הבונים--    היתה לראש פנה

23 כג מאת יהוה היתה זאת    היא נפלאת בעינינו

24 כד זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו

25 כה אנא יהוה הושיעה נא    אנא יהוה הצליחה נא

26 כו ברוך הבא בשם יהוה    ברכנוכם מבית יהוה

27 כז אל יהוה--ויאר-לנו    אסרו-חג בעבתים--עד קרנות המזבח

28 כח אלי אתה ואודך    אלהי ארוממך

29 כט הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

Capítulos

Bíblias