Salmos 12

1 א למנצח על-השמינית    מזמור לדוד

2 ב הושיעה יהוה כי-גמר חסיד    כי-פסו אמונים מבני אדם

3 ג שוא ידברו--איש את-רעהו    שפת חלקות--בלב ולב ידברו

4 ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות--    לשון מדברת גדלות

5 ה אשר אמרו ללשננו נגביר--שפתינו אתנו    מי אדון לנו

6 ו משד עניים    מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה    אשית בישע יפיח לו

7 ז אמרות יהוה    אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ    מזקק שבעתים

8 ח אתה-יהוה תשמרם    תצרנו מן-הדור זו לעולם [ (Psalms 12:9) ט  סביב רשעים יתהלכון    כרם זלות לבני אדם ]

Capítulos

Bíblias