Salmos 122

1 א שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי--    בית יהוה נלך

2 ב עמדות היו רגלינו--    בשעריך ירושלם

3 ג ירושלם הבנויה--    כעיר שחברה-לה יחדו

4 ד ששם עלו שבטים שבטי-יה--עדות לישראל    להדות לשם יהוה

5 ה כי שמה ישבו כסאות למשפט    כסאות לבית דוד

6 ו שאלו שלום ירושלם    ישליו אהביך

7 ז יהי-שלום בחילך    שלוה בארמנותיך

8 ח למען אחי ורעי--    אדברה-נא שלום בך

9 ט למען בית-יהוה אלהינו--    אבקשה טוב לך

Capítulos

Bíblias