Salmos 124

1 א שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו--    יאמר-נא ישראל

2 ב לולי יהוה שהיה לנו--    בקום עלינו אדם

3 ג אזי חיים בלעונו--    בחרות אפם בנו

4 ד אזי המים שטפונו--    נחלה עבר על-נפשנו

5 ה אזי עבר על-נפשנו--    המים הזידונים

6 ו ברוך יהוה--    שלא נתננו טרף לשניהם

7 ז נפשנו--    כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר    ואנחנו נמלטנו

8 ח עזרנו בשם יהוה--    עשה שמים וארץ

Capítulos

Bíblias