Salmos 125

1 א שיר המעלות הבטחים ביהוה--    כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב

2 ב ירושלם--    הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו--    מעתה ועד-עולם

3 ג כי לא ינוח שבט הרשע--    על גורל הצדיקים למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה    ידיהם

4 ד היטיבה יהוה לטובים    ולישרים בלבותם

5 ה והמטים עקלקלותם--    יוליכם יהוה את-פעלי האון שלום    על-ישראל

Capítulos

Bíblias