Salmos 127

1 א שיר המעלות לשלמה אם-יהוה לא-יבנה בית--    שוא עמלו בוניו בו אם-יהוה לא-ישמר-עיר    שוא שקד שומר

2 ב שוא לכם משכימי קום    מאחרי-שבת-- אכלי    לחם העצבים כן יתן לידידו    שנא

3 ג הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן

4 ד כחצים ביד-גבור--    כן בני הנעורים

5 ה אשרי הגבר--    אשר מלא את-אשפתו מהם לא-יבשו--    כי-ידברו את-אויבים בשער

Capítulos

Bíblias