Salmos 129

1 א שיר המעלות רבת צררוני מנעורי--    יאמר-נא ישראל

2 ב רבת צררוני מנעורי    גם לא-יכלו לי

3 ג על-גבי חרשו חרשים    האריכו למענותם (למעניתם)

4 ד יהוה צדיק    קצץ עבות רשעים

5 ה יבשו ויסגו אחור--    כל שנאי ציון

6 ו יהיו כחציר גגות--    שקדמת שלף יבש

7 ז שלא מלא כפו קוצר    וחצנו מעמר

8 ח ולא אמרו העברים--    ברכת-יהוה אליכם ברכנו אתכם    בשם יהוה

Capítulos

Bíblias