Salmos 133

1 א שיר המעלות לדוד הנה מה-טוב ומה-נעים--    שבת אחים גם-יחד

2 ב כשמן הטוב    על-הראש-- ירד    על-הזקן זקן-אהרן שירד    על-פי מדותיו

3 ג כטל-חרמון--    שירד על-הררי ציון כי שם צוה יהוה    את-הברכה-- חיים    עד-העולם

Capítulos

Bíblias