Salmos 135

1 א הללו-יה הללו את-שם יהוה    הללו עבדי יהוה

2 ב שעמדים בבית יהוה--    בחצרות בית אלהינו

3 ג הללו-יה כי-טוב יהוה    זמרו לשמו כי נעים

4 ד כי-יעקב בחר לו יה    ישראל לסגלתו

5 ה כי אני ידעתי כי-גדול יהוה    ואדנינו מכל-אלהים

6 ו כל אשר-חפץ יהוה    עשה בשמים ובארץ--    בימים וכל-תהמות

7 ז מעלה נשאים    מקצה הארץ ברקים למטר עשה    מוצא-רוח מאוצרותיו

8 ח שהכה בכורי מצרים--    מאדם עד-בהמה

9 ט שלח אותת ומפתים--בתוככי מצרים    בפרעה ובכל-עבדיו

10 י שהכה גוים רבים    והרג מלכים עצומים

11 יא לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן    ולכל ממלכות כנען

12 יב ונתן ארצם נחלה--    נחלה לישראל עמו

13 יג יהוה שמך לעולם    יהוה זכרך לדר-ודר

14 יד כי-ידין יהוה עמו    ועל-עבדיו יתנחם

15 טו עצבי הגוים כסף וזהב    מעשה ידי אדם

16 טז פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו

17 יז אזנים להם ולא יאזינו    אף אין-יש-רוח בפיהם

18 יח כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם

19 יט בית ישראל ברכו את-יהוה    בית אהרן ברכו את-יהוה

20 כ בית הלוי ברכו את-יהוה    יראי יהוה ברכו את-יהוה

21 כא ברוך יהוה מציון--    שכן ירושלם הללו-יה

Capítulos

Bíblias